S-CASE Project Newsletter – Greek

ΤΟ S-CASE ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΣΑΝ ΕΣΕΝΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑ

Πώς μπορεί το S-CASE να σε βοηθήσει;

Το S-CASE μπορεί να σε βοηθήσει να σχεδιάσεις κλιμακούμενες διαδικτυακές υπηρεσίες για τις εφαρμογές στο κινητό σου. Όντας χρήστες του S-CASE για σχεδόν ένα χρόνο τώρα, έχουμε δει πολλά οφέλη. Πρώτον, παρέχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε τον τυπικό κώδικα για τις RESTful διαδικτυακές υπηρεσίες μας, γεγονός που μειώνει το χρόνο παράδοσης και, δεύτερον, το S-CASE ενσωματώνει καλές πρακτικές και πρότυπα σχεδίασης στον παραγόμενο κώδικα.

Οι εξωτερικές υπηρεσίες διαδικτύου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολες στη χρήση. Τώρα μπορούμε να προσθέσουμε στη βάση του κώδικά μας, σχεδόν αυτόματα, τη διαδικτυακή υπηρεσία που θέλουμε, απλά περιγράφοντας τις λειτουργικές και μη λειτουργικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται. Το S-CASE προτείνει μια λίστα από υπηρεσίες από τις οποίες μπορεί κανείς να επιλέξεις. Επιπλέον, οι εφαρμογές που παράγονται μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Μέσω του S-CASE έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε παρόμοια λειτουργικότητα και απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και κώδικα και υπηρεσίες διαδικτύου για κάθε νέα εφαρμογή που φτιάχνουμε. Η δημιουργία back-end υπηρεσιών δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη! Βλέποντας πόσο έχει διευκολύνει τη ροή της δουλειάς μας, το προωθήσαμε και σε φίλους μας που δουλεύουν σε ανάπτυξη διαδικτυακών API.

Τι προβλήματα λύνει το S-CASE;

Φαντάσου τον εαυτό σου και τους φίλους σου να είστε συν-ιδρυτές μιας νεοφυούς επιχείρησης που σχεδιάζει υπηρεσίες κινητών συσκευών. Η εξειδίκευσή σας είναι στην ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, αλλά για τα περισσότερες εφαρμογές χρειάζεστε κάποιες back-end υπηρεσίες να λειτουργούν στο νέφος για να μπορείτε να ανεβάζετε ή να κατεβάζετε τα δεδομένα των χρηστών ή/και να επικοινωνείτε με άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα κάποιες υπηρεσίες καιρού που χρειαστήκατε στην τελευταία εφαρμογή σας. Καθότι δεν είστε ειδικοί στην τεχνολογική ανάπτυξη διαδικτύου, θα πρέπει ή να αναθέσετε την ανάπτυξη του back-end σε κάποιον άλλο, γεγονός που θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος, ή να αναπτύξετε τις υπηρεσίες οι ίδιοι, γεγονός που θα καθυστερήσει την εισαγωγή της εφαρμογής στην αγορά.

Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο ρίσκο να έχετε μειωμένη αποδοτικότητα, ειδικά όσον αφορά την αξιοπιστία και την ασφάλεια και όλοι γνωρίζετε πόσο ανταγωνιστική και αμείλικτη είναι η αγορά κινητών συσκευών.

Ξεκίνα να χρησιμοποιείς το S-CASE σήμερα

Μέσω της πλατφόρμας του S-CASE μπορείς να δημιουργήσεις σχεδόν αυτόματα RESTful διαδικτυακές υπηρεσίες βασισμένες σε απαιτήσεις με τη δύναμη της Μοντελοστραφούς Τεχνολογίας Λογισμικού. Αύξησε την παραγωγικότητά σου και απλοποίησε τη διαδικασία ανάπτυξης από την αρχή μέχρι την υλοποίηση και τη συντήρηση.

S-CASE CAN HELP DEVELOPERS LIKE YOU SAVE TIME AND MONEY

S-CASE CAN HELP DEVELOPERS LIKE YOU SAVE TIME AND MONEY

S-CASE can help you build robust and scalable back-end web services for your mobile apps. Being users of S-CASE for almost a year now, we have seen several benefits. We have been able to avoid writing boilerplate code for our RESTful web services which reduces lead times. Secondly, S-CASE incorporates good design practices and patterns in our codebase. Moreover, through S-CASE, we keep requirements and the respective source code always aligned.

External web services were never easier to use. We can now add to the codebase, almost automatically, the web service we want by just describing the functional and non-functional requirements it must satisfy. S-CASE recommends a list of services to select from. In addition, even though our apps are customized per client, the back-end services are quite similar in terms of functionality.

Through S-CASE we are able to identify similar functionality and re-use requirements, code and web services for every new app we build. Building back-end services has never been easier! In fact, seeing how S-CASE has facilitated our workflow, we also pitched it to our friends working on pure Web API development.

Imagine you and your friend are co-founders in a small mobile dev shop. Our tech expertise is on the development of mobile apps, but for almost all of our projects, we need some back-end services running on the cloud in order to upload or download user data and contact 3rd party web services, like some weather services we needed in our latest app. Not being web service tech savvy, we either have to outsource the back-end development, leading to increased costs, or we have to do it ourselves which slows down time-to-market. In addition, there is the potential risk of under-performing, especially in terms of reliability and security. And you know how competitive and unforgivable the mobile market can be.

With the S-CASE platform you can (semi) automatically generate RESTful Web Services from requirements with the power of Model-Driven Engineering. Increase your productivity and simplify your development process from inception to deployment and maintenance.

S-CASE Project Newsletter – Italian

S-CASE PUO’ SUPPORTARE GLI SVILUPPATORI COME TE A RISPARMIARE TEMPO E COSTI DI SVILUPPO

Come S-CASE può aiutarti?

S-CASE può aiutarti nello sviluppare servizi web di back-end robusti e scalabili per le tue applicazioni mobili. Come utenti finali di S-CASE da ormai un anno, abbiamo toccato con mano molteplici benefici: Abbiamo evitato di scrivere codice su codice per i nostri servizi web RESTful con una conseguente riduzione dei tempi totali di ingegnerizzazione e sviluppo del progetto; abbiamo incorporato con semplicità pratiche di design e pattern consolidati nel nostro codice; abbiamo un meccanismo per mantenere allineati nel tempo i requisiti e il codice sorgente.

“External????” Servizi web esterni non sono mai stati cosi semplici da integrare ed usare. Ora possiamo aggiungere al codice, in modo semi-automatico, i servizi web che necessitiamo, semplicemente definendo i requisiti funzionali e non-funzionali che questi servizi devono essere in grado di soddisfare. S-CASE identifica per te e ti propone l’insieme più opportuno di servizi web per il tuo sviluppo. Inoltre, sebbene le nostre applicazioni siano customizzate per client, i servizi di back-end sono molti simili in termini di funzionalità.

Con S-CASE, siamo in gradi di identificare funzionalità simili e ri-usare requisiti, codice e servizi web per ogni app che vogliamo sviluppare. Implementare nuovi servizi di back-end non è mai stato così semplice. Vedendo concretamente come S-CASE ci ha facilitato l’intero nostro processo di sviluppo, lo abbiamo consigliato ai nostri amici che lavorano sullo sviluppo di API Web.

Quali problemi può risolverti S-CASE?

Immagina di essere, insieme ad tuo amico, co-fondatore di un piccolo “mobile dev shop”. La “our” nostra expertise tecnica è nello sviluppo di applicazioni mobili, ma per la maggior parte dei nostri progetti, abbiamo necessità di servizi di back-end su cloud per l’upload o il download dei dati utente e per “contact” servizi web di terze parti, come per esempio servizi web per il meteo. Non essendo esperti di sviluppo di servizi web, dobbiamo o affidarci ad aziende esterne per lo sviluppo del back-end, portandoci ad un aumento dei costi, oppure dobbiamo sviluppare internamente il servizio, portandoci ad un rallentamento di tutto il progetto e del suo time-to-market.

Inoltre, c’è il rischio potenziale di trascurare gli aspetti di qualità, come per esempio l’affidabilità e sicurezza del prodotto software sviluppato. E tu sai bene quanto possa essere competitivo il mercato delle app mobile…

Inizia a usare S-CASE fin da subito!

Con la piattaforma S-CASE puoi generare Servizi Web RESTful in modo semi-automatico a partire dai requisiti di progetto e sfruttando le potenzialità del Model-Driven Engineering. Aumenta la tua produttività, e semplifica il tuo processo di sviluppo, dal design iniziale al deploy e alla gestione del prodotto finale.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto di ricerca S-CASE, visita il nostro sito web: www.scasefp7.eu

S-CASE Project Newsletter – Croatian

S-CASE RAZVIJATELJIMA KÔDA ŠTEDI VRIJEME I NOVAC

Kako S-CASE može pomoći Vama?

S-CASE Vam može pomoći u izradi robusnih i skalabilnih pozadinskih web servisa za Vaše mobilne aplikacije. Korištenjem S-CASE-a već skoro godinu dana uočili smo nekoliko pogodnosi koje on pruža. Kao prvo, uspjeli smo izbjeći pisanje boilerplate koda za RESTful web servise, što smanjuje vrijeme razvoja. Kao drugo, S-CASE uključuje preporučene prakse i obrasce u naš kôd. Nadalje, S-CASE nam omogućava usklađenost zahtjeva i odgovarajućeg izvornog koda.

Uporaba vanjskih web servisa nikad nije bila jednostavnija. Uključiti web servis u kôd moguće je gotovo automatski, tek opisom funkcijskih i nefunkcijskih zahtjeva koje taj servis rješava. S-CASE pritom predlaže listu odgovarajućih servisa. Dodatno, iako su naše aplikacije specifične za pojedinog klijenta, back-end servisi su prilično slični po pitanju funkcionalnosti.

S-CASE nam omogućava identifikaciju sličnih funkcionalnosti i ponovnu uporabu specifikacija zahtjeva, kôda i web servisa za svaku novu aplikaciju koju razvijamo. Razvijanje back-end servisa nikad nije bilo jednostavnije! Štoviše, vidjevši koliko je S-CASE pojednostavio naš posao, preporučili smo ga i našim prijateljima koji se bave razvijanjem čistih Web API-ja.

Koje probleme rješava S-CASE

Zamislite da ste Vi i Vaš prijatelj suosnivači male tvrtke koja razvija mobilne aplikacije. Vaša su tehnološka ekspertiza mobilne aplikacije, međutim, u gotovo svim projektima trebali ste neke pozadinske servise u oblaku kako biste prenijeli korisničke podatke i pokrenuli vanjske web servise, primjerice, meteorološke servise koji su Vam bili potrebni u zadnjoj aplikaciji. Kako niste eksperti na području web servisa, možete ili razvoj back-enda riješiti pomoću outsourcinga, što povećava trošak, ili se time baviti sami, što povećava vrijeme do izlaska na tržište.
Dodatno, uvijek postoji rizik od podbačaja, posebice u smislu pouzdanosti i sigurnosti. A zacijelo Vam je poznato koliko je tržište mobilnih aplikacija kompetitivno i neumoljivo.

Iskušajte S-CASE već danas

S-CASE platforma omogućava Vam da (polu)automatski generirate REST web servise temeljem specifikacije zahtjeva uz pomoć inženjerstva temeljenog na modelima (Model-Driven Engineering). Povećajte svoju produktivnost i pojednostavite razvojni proces od začetka ideje sve do puštanja u rad i održavanja.

S-CASE Project Newsletter – German

MIT S-CASE KÖNNEN ENTWICKLER ZEIT UND GELD SPAREN

Wie kann S-CASE Ihnen helfen?

Mittels S-CASE können Sie robuste und skalierbare Web Services im Backend für mobile Anwendungen entwickeln. Wir nutzen S-CASE selbst seit einem Jahr und sehen mehrere Vorteile. Wir konnten den Anteil an „Boiler Plate“-Code reduzieren und damit den Programmieraufwand verringern. Zusätzlich sorgt S-CASE durch die Benutzung von Design Patterns und Best Practices für sauberen Code. Außerdem gibt es dank S-CASE keine Divergenz mehr zwischen Anforderungen und Implementierung.

Die Nutzung externer Web Services war noch nie so einfach. Sie beschreiben die gewünschten funktionalen und nichtfunktionalen Anforderungen und S-CASE schlägt Ihnen eine Liste alternativer Kandidaten vor und integriert die Auswahl in Ihr Projekt.

Auch wenn Anwendungen sehr individuell sein können, basieren sie doch oft auf gleichen Services. Durch S-CASE ist es möglich, ähnliche Funktionalitäten, Anforderungen, Code bzw. Services zu erkennen und wieder zu verwenden. Dadurch wird das Erstellen von Web Services deutlich einfacher. Nachdem wir gesehen haben, wie S-CASE unsere Arbeit erleichtert hat, schlugen wir es gleich unseren Kollegen in der Web-Entwicklung vor.

Welche Probleme löst S-CASE?

Stellen Sie sich vor, Sie und Ihr Freund sind Mitbegründer einer kleinen Firma für mobile Anwendungen. Ihre Expertise ist die Entwicklung mobiler Anwendungen, aber für fast alle Ihrer Projekte brauchen Sie Dienste in der Cloud, die Nutzerdaten verwalten und Web Services anderer Anbieter nutzen (wie z.B. Wetterdienste). Ohne entsprechendes Backend-Knowhow bleiben Ihnen zwei Alternativen: Entweder Sie lassen diese Dienste extern entwickeln, was zu erhöhten Kosten führt, oder Sie entwickeln sie selbst, was wertvolle Zeit und Ressourcen kostet.

Zusätzlich müssen Fallstricke wie ungenügende Sicherheit und Zuverlässigkeit umgangen werden. Und Sie wissen sicher selbst: Der Markt für mobile Anwendungen ist anspruchsvoll und verzeiht keine Fehler.

Starten Sie mit S-CASE noch heute

Mit der S-CASE Plattform können Sie (halb-) automatisch RESTful Web Services erzeugen. Ausgehend von den Anforderungen wird über einen modellbasierten Ansatz der Dienst generiert und gestartet. Steigern Sie Ihre Produktivität und vereinfachen und konsolidieren Sie den gesamten Entwicklungsprozess von der Konzeption über die Entwicklung bis zur Bereitstellung und Wartung.